Zrób zakupy do 19:00 a wyślemy jeszcze dziś
Czas pozostały do wysyłki dzisiaj: 0 h 00 m 00 s
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Chińskie gołąbki w aromatycznym sosie

2018-09-28
Chińskie gołąbki w aromatycznym sosie

Sma­ko­wite połą­cze­nie dobrze przy­pra­wio­nego far­szu i mięk­kiej, ale deli­kat­nie chrup­kiej kapu­sty two­rzy jedną z ulu­bio­nych potraw Pola­ków – gołąbki. Nie­stety ich przy­go­to­wa­nie jest zarówno cza­so­ch­łonne, jak i dość żmudne, dla­tego rzadko gosz­czą na naszych sto­łach. Na całe szczę­ście, chiń­ska wer­sja gołąb­ków nie wymaga podob­nego nakładu pracy, za to ofe­ruje nową paletę sma­ków i aro­ma­tów, które wniosą powiew świe­żo­ści do naszej kuchni. Pro­ces przy­rzą­dza­nia odbywa się szyb­ciej i spraw­niej, ponie­waż farsz nakłada się pro­sto z patelni na rozło­żone liście sałaty. Efekt koń­cowy to połą­cze­nie róż­nych fak­tur, zło­żone ze skład­ni­ków duszo­nych, pod­sma­ża­nych i świe­żych, zwień­czo­nych sma­ko­wi­tym, domo­wym sosem. Azja­tyc­kie gołąbki po chiń­sku to świetny wybór dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu, ale tęsk­nią za nie­skom­pli­ko­waną formą gołąb­ków i ich sze­ro­kim wachla­rzem sma­ków.

Na 2–3 por­cje
Skład­niki:

 • 2 piersi kur­czaka, bez skóry i kości
 • 4–5 liści sałaty masło­wej (ew. lodo­wej)
 • 1 szklanka wod­nych kasz­ta­nów
 • 2/3 szklanki skro­jo­nych pie­cza­rek
 • 3 łyżki sto­łowe posie­ka­nej cebuli
 • 3 łyżki sto­łowe oleju
 • 1 łyżeczka mie­lo­nego czosnku

Sos:

 • 1/2 szklanki wody
 • 1/4 szklanki cukru
 • 2 łyżki sto­łowe jasnego sosu sojo­wego
 • 2 łyżki sto­łowe win­nego octu ryżo­wego
 • 2 łyżki sto­łowe keczupu dobrej jako­ści
 • 1 łyżka soku z cytryny
 • odro­bina oleju seza­mo­wego (nie wię­cej niż 1/4 łyżeczki)
 • 1 łyżka sto­łowa ostrej musz­tardy
 • 2 łyżki sto­łowe gorą­cej wody
 • 1–2 łyżki sto­łowe czer­wo­nej pasty chili (z czosn­kiem, opcjo­nal­nie)

Przy­prawa do sma­że­nia stir-fry:

 • 2 łyżki sto­łowe jasnego sosu sojo­wego
 • 1/2 łyżki sto­łowej win­nego octu ryżo­wego
 • 2 łyżki sto­łowe brą­zo­wego cukru

Przy­go­to­wa­nie:

Naj­pierw zawczasu przy­go­to­wu­jemy sos. W małej misce łączymy cukier i 1/2 szklanki wody, aż krysz­tałki zupeł­nie się roz­pusz­czą. Do powsta­łego syropu doda­jemy sos sojowy, keczup, olej seza­mowy, sok z cytryny oraz ocet ryżowy. Dokład­nie mie­szamy, a następ­nie schła­dzamy w lodówce do czasu, aż gołąbki będą gotowe do poda­nia. W dru­giej miseczce łączymy gorącą wodę, musz­tardę oraz pastę chili, które posłużą nam jako przy­prawa do stir-fry. Odsta­wiamy na póź­niej.

Na głę­bo­kiej patelni lub w woku, na dużym ogniu roz­grze­wamy olej. Gdy tłuszcz jest wystar­cza­jąco gorący, lekko zmniej­szamy pło­mień. Obsma­żamy piersi kur­czaka z obu stron, po 4–5 min na każdą. Po tym cza­sie zdej­mu­jemy mięso z patelni i cze­kamy, żeby osty­gło. Pozo­sta­wiamy tłuszcz ze sma­że­nia, by wciąż pod­grze­wał się na malut­kim ogniu. Pod­czas gdy kur­czak się schła­dza, bar­dzo drobno sie­kamy kasz­tany i pie­czarki. Przy­go­to­wu­jemy też sos do sma­że­nia dyna­micz­nego – mie­szamy razem ocet ryżowy, brą­zowy cukier oraz sos sojowy do uzy­ska­nia jed­no­li­tej mik­stury.

Gdy kur­czak wysty­gnie, kro­imy go tak samo jak wcze­śniej wymie­nione pro­dukty. Zwięk­szamy pło­mień pod patel­nią i dole­wamy do tłusz­czu jesz­cze jedną łyżkę oleju. Gdy już się roz­grzeje, wrzu­camy do środka kur­czaka, posie­kaną cebulę, kasz­tany, grzyby oraz czo­snek. Wszystko pole­wamy sosem do sma­że­nia i dusimy przed kilka minut na śred­nim ogniu, mie­sza­jąc raz na jakiś czas, aby mie­szanka się nie przy­pa­liła. Zdej­mu­jemy z ognia i prze­kła­damy gorący farsz bez­po­śred­nio na liście sałaty, leżące już na taler­zach. Deli­kat­nie zawi­jamy rogi sałaty do góry. Gotowe gołąbki nie­zwłocz­nie pole­wamy uprzed­nio przy­go­to­wa­nym sosem, połą­czo­nym z pre­fe­ro­waną przez nas ilo­ścią chili i musz­tardy. Smacz­nego!

Pokaż więcej wpisów z Wrzesień 2018

Polecane

pixel