Zrób zakupy do 19:00 a wyślemy jeszcze dziś
Czas pozostały do wysyłki dzisiaj: 0 h 00 m 00 s
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Japońska panierka Panko - co to takiego i czym się wyróżnia?

2018-08-31
Japońska panierka Panko - co to takiego i czym się wyróżnia?

Panko to japoń­ska bułka tarta przy­go­to­wy­wana z chleba, uży­wana w kuchni azja­tyc­kiej jako panierka do dań sma­żo­nych. Wystę­puje w dwóch rodza­jach:

  • biała, pro­du­ko­wana z chleba pozba­wio­nego skórki;
  • jasno­brą­zowa, z chleba z uwzględ­nie­niem skórki.

Od zachod­niej wer­sji bułki tar­tej panko odróż­nia kilka cech szczególnych. Przede wszyst­kim ma ona formę cien­kich płat­ków, dzięki czemu jest lżej­sza i bar­dziej chrupka. Sma­żona w odpo­wiedni spo­sób nie traci swo­jej wyjąt­ko­wej tek­stury, za to dosko­nale przej­muje smak i aro­mat towa­rzy­szą­cych przy­praw. Nawet szczypta soli, pie­przu i odro­bina masła mogą zapew­nić dosko­nałe obra­mo­wa­nie sma­żo­nym pro­duktom. Panko naj­le­piej kom­po­nuje się z rybą, owo­cami morza, kur­cza­kiem oraz warzy­wami w tem­pu­rze. Warto też nadmie­nić, iż w prze­ci­wień­stwie do naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­nych rodza­jów bułki tar­tej, panko absor­buje znacz­nie mniej tłusz­czu! Dzięki temu potrawy przy­go­to­wy­wane z jej dodat­kiem są zdrow­sze i znacz­nie mniej kalo­ryczne.

Krewetki smażone w głębokim tłuszczu w tempurze i panko
Kiedy w grę wcho­dzi panko, panierka nie jest jedyną opcją. W połą­cze­niu z tar­tym serem typu par­me­zan i zio­łami, po skro­pie­niu nie­wielką ilo­ścią sto­pio­nego masła i krót­kim poby­cie w pie­kar­niku, na daniu powsta­nie sma­ko­wi­cie chru­piący wierzch. Ten spo­sób wyko­rzy­sta­nia zna­ko­mi­cie pasuje do róż­nego rodzaju zapie­ka­nek, laza­nii czy maka­ronu z serem. Panko to rów­nież świetny pro­dukt zastęp­czy dla zwy­kłej bułki tar­tej – potrawy i wypieki przy­rzą­dzone z jej dodat­kiem nabiorą lek­ko­ści, gdyż płatki nie zbi­jają się ze sobą. Wyjąt­kowo dobrze spraw­dzą się jako skład­nik do wszel­kiego rodzaju kotle­ci­ków, cia­stek kra­bo­wych oraz pul­pe­tów.

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2018

Polecane

pixel