Zrób zakupy do 19:50 a wyślemy jeszcze dziś
Czas pozostały do wysyłki dzisiaj: 0 h 00 m 00 s
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Tempura - jak przygotować idealną, złocistą panierkę?

2019-02-28
Tempura - jak przygotować idealną, złocistą panierkę?

Tem­pura to spo­sób przy­rzą­dza­nia potrawy, pole­ga­jący na zanu­rze­niu skład­ni­ków w cie­ście i usma­że­niu ich na głę­bo­kim tłusz­czu. Tech­nika ta może się koja­rzyć z nie­zdro­wym jedze­niem, jed­nak odpo­wied­nio przy­go­to­wane cia­sto zapo­biega nadmier­nemu nasią­ka­niu pro­duktu ole­jem. W trak­cie sma­że­nia w tem­pe­ra­tu­rze 160°C – 180°C cia­sto zamyka oto­czone nim skład­niki w „sko­rupce”, która powstrzy­muje tłuszcz przed dosta­niem się do środka.

Dania tem­pura nie są skom­pli­ko­wane, a przy­rzą­dza­nie ich nie zabiera zbyt wiele czasu, dla­tego możemy przy­go­to­wać je we wła­snej kuchni. Zanim jed­nak przy­stą­pimy do dzia­ła­nia należy uzbroić się w odpo­wied­nią wie­dzę. Tem­pura rzą­dzi się kil­koma zasa­dami, dzięki któ­rym wszystko na pewno się uda. Do pod­grze­wa­nia oleju i utrzy­ma­nia sta­łej pra­wi­dło­wej tem­pe­ra­tury naj­le­piej nada się duży, aluminiowy ron­del, ale jeśli takiego nie posia­damy, możemy użyć też naczy­nia z innego mate­riału. Naj­lep­szy do tego celu będzie nie­zbyt głę­boki gar­nek z pła­skim dnem. Do sma­że­nia tem­pury należy uży­wać tylko oleju roślin­nego, zaś woda do przy­go­to­wa­nia cia­sta musi być lodo­wata.

Są dwa rodzaje cia­sta, a wybór odpo­wied­niego zależy od skład­ni­ków, jakie wybie­rzemy do naszej tem­pury. Gęste cia­sto prze­zna­czone jest przede wszyst­kim do sma­że­nia tłu­stych ryb, takich jak makrela czy hali­but oraz świe­żych kal­ma­rów. Rzad­kie cia­sto ide­al­nie nadaje się do za to do warzyw, sko­ru­pia­ków, mię­cza­ków oraz chu­dej ryby. Ulu­bione skład­niki oto­czone war­stewką roz­kosz­nie chrup­kiej sko­rupki tem­pura to wspa­niały spo­sób na cie­kawe poda­nie oraz udo­sko­na­le­nie smaku potraw. Panierka tem­pura może oka­zać się szcze­gól­nie pomocna w przy­padku małych nie­jad­ków, ponie­waż wewnątrz sma­ko­wi­tego cia­sta prze­my­cić możemy całą masę zdro­wych, peł­nych wita­min skład­ni­ków, takich jak bro­kuły, cebulka, słod­kie ziem­niaki, fasolka szpa­ra­gowa, a nawet kłą­cze lotosu.

Pod­sta­wowa domowa tem­pura

Skład­niki:

Gęste cia­sto:

Rzad­kie cia­sto:

  • 110 g prze­sia­nej mąki
  • 150 ml lodo­wa­tej wody
  • 1 jajko

Sposób przygotowania:

Mąkę łączymy z jed­nym jaj­kiem i zimną wodą. Nie musimy mie­szać cia­sta zbyt dokład­nie, ani zbyt długo. Może być ono odro­binę grud­ko­wate. Ważne jest jed­nak, by nie stało zbyt długo, dla­tego też naj­le­piej zro­bić je na krótko przed sma­że­niem. Gotowe cia­sto wsta­wiamy do lodówki, aby zacho­wać zimną tem­pe­ra­turę panierki.

Wska­zówki! Przy sma­że­niu tem­pury naj­le­piej byłoby sko­rzy­stać z pomocy kuchen­nego ter­mo­me­tru – dzięki temu łatwiej będzie nam kon­tro­lo­wać tem­pe­ra­turę oleju i wyrów­nać ją, gdy zaj­dzie taka potrzeba. Aby obni­żyć tem­pe­ra­turę tłusz­czu można dodać nieco wię­cej oleju. Sma­żone skład­niki nie powinny zapeł­nić wię­cej niż połowę powierzchni oleju. Pomię­dzy por­cjami warto też wyło­wić pozo­sta­jące po tem­pu­rze okru­chy; ina­czej ule­gną one prze­sma­że­niu, co nega­tyw­nie wpły­nie na smak i aro­mat kolej­nych por­cji.

Nie znie­chę­caj­cie się jeżeli Wasza pierw­sza tem­pura nie będzie wyglą­dać jak z obrazka. Sma­że­nie na głę­bo­kim tłusz­czu wymaga przede wszyst­kim uwagi i nieco wprawy, któ­rej na pewno uda Wam się wkrótce nabrać. Powo­dze­nia! :)

Pokaż więcej wpisów z Luty 2019

Polecane

pixel