Zrób zakupy do 19:00 a wyślemy jeszcze dziś
Czas pozostały do wysyłki dzisiaj: 0 h 00 m 00 s
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Ochazuke - Ryż polewany herbatą

2018-10-12
Ochazuke - Ryż polewany herbatą

Ocha­zuke to banal­nie łatwe, cza­ru­jące japoń­skie danie z paru­ją­cym ryżem w roli głów­nej. Do jego przy­go­to­wa­nia możemy użyć zarówno świe­żych, spe­cjal­nie wybra­nych do tego celu skład­ni­ków, jak i to, co aku­rat mamy pod ręką. To przede wszyst­kim dobry pomysł na nie­zo­bo­wią­zu­jący, cie­pły posi­łek, ale też świetny spo­sób na wyko­rzy­sta­nie nadmiaru ryżu i co lep­szych kąsków pozo­stałych po innych potra­wach. Nie wymaga ani grama wysiłku, pośpie­chu ani szcze­gól­nych umie­jęt­no­ści, dzięki czemu jego przy­rzą­dze­nie sta­nowi wyjąt­kowo odprę­ża­jące i bez­stre­sowe doświad­cze­nie.

Ocha­zuke uzna­wane jest za lek­kie i pokrze­pia­jące danie, które można spo­ży­wać o dowol­nej porze bez względu na sezon czy pogodę. Poda­wane prze­waż­nie w umiar­ko­wa­nych lub mniej­szych por­cjach, zna­ko­mi­cie spraw­dzi się w roli lun­chu albo kola­cji. W prze­ci­wień­stwie do znacz­nej więk­szo­ści potraw kuchni japoń­skiej, ocha­zuke nie jest potrawą prze­zna­czoną do dzie­le­nia z innymi, ale indy­wi­du­al­nym posił­kiem dla jed­nej osoby o nie­skoń­czo­nej ilo­ści waria­cji. Mało które danie daje nam taką wła­dzę nam swoim sma­kiem i aro­ma­tem bez łama­nia jego fun­da­men­tal­nych zasad.

Z czego składa się ochazuke?

Ana­to­mia ocha­zuke jest nie­skom­pli­ko­wana i ela­styczna, dzięki czemu sta­nowi świetne płótno dla wła­snej inwen­cji. Pod­stawą dania jest porcja gorą­cego, kle­istego ryżu polewana obfitą ilością zie­lo­nej her­baty lub bulionu dashi. Na wierzch kła­dzie się war­stwę ulu­bionych dodat­ków w postaci świe­żych lub mary­no­wa­nych warzyw, suro­wych i przy­rzą­dza­nych ryb, pra­so­wane algi, grzyby oraz kupne lub wła­sno­ręcz­nie skom­po­no­wane posypki do ryżu (furi­kake). Spo­śród ogromu skład­ni­ków, Japoń­czycy naj­chęt­niej wybie­rają m.in. kwa­śne śliwki ume­bo­shi, suro­wego lub gril­lo­wa­nego łoso­sia, węgo­rza w tem­pu­rze, płatki katsuobushi oraz cięte w paski nori. Na zachodzie wśród naj­po­pu­lar­niej­szych dodat­ków znaj­dują się także wędzony lub pie­czony łosoś, sma­żony kur­czak oraz dymka. Niek­tó­rzy wyko­rzy­stują nawet ostrygi! Aby wyostrzyć i pogłę­bić smak ocha­zuke, warto dopra­wić danie seza­mem, star­tym imbi­rem, chrza­nem wasabi lub majo­ne­zem. Można też skro­pić je sosem sojo­wym.

Terapeutyczne właściwości ochazuke

Ryż polewany herbatą – znany także jako japoń­skie com­fort food, czyli jedze­nie dla otu­chy – został skonstruowany tak, by dobrze zaspokajać zarówno apetyt, jak i nasze osobiste potrzeby i zachcianki. To potrawa, którą tworzymy specjalnie dla siebie – potrawa o nas, dla nas. Według Japończyków to łagodne i pozornie skromne danie potrafi ukoić duszę i serce, przynosząc poczucie bezpieczeństwa i rozluźnienie, których brakuje nam w codziennym życiu. W Japonii spożywane jest więc często jako swoiste "lekarstwo" na stres, zmęczenie, poczucie osamotnienia czy tęsknotę.

Jeśli również chcemy nacieszyć się dobrodziejstwami ochazuke, z jego przy­go­to­wa­nia warto zro­bić mały rytuał. Wybierzmy do tego wolną chwilę z dala od naglą­cych pro­jek­tów i żmud­nych obo­wiąz­ków. Nie ma nic lep­szego niż zanu­rze­nie się w słod­kie nic-nie-robie­nie po dłu­gim, wyczer­pu­ją­cym tygo­dniu. Mię­ciutki koc, ulu­biony serial i por­cyjka cze­goś dobrego to ide­alny prze­pis na odprę­ża­jącą piża­mową nie­dzielę, dla­tego nastaw­cie wodę, przy­go­tuj­cie ulu­bioną miseczkę i zaj­rzy­cie do naszego prze­pisu na przy­kła­dowe ocha­zuke.

Ocha­zuke z opie­ka­nym, solo­nym łoso­siem

Skład­niki:

  • 1/2 śred­niego steku z łoso­sia
  • sól i czo­snek mie­lony do smaku
  • por­cja gorą­cego, ugoto­wa­nego ryżu
  • 1 i 1/2 szklanki gorą­cej wody
  • 1 i 1/2 łyżeczki zie­lo­nej her­baty sen­cha lub gen­ma­icha
  • garść poła­ma­nych kra­ker­sów ryżo­wych (lub grza­nek)
  • pra­żony sezam
  • wasabi
  • opcjo­nal­nie, kro­jona japoń­ska pie­truszka mit­su­ba

Przy­go­to­wa­nie:

Łoso­sia przy­pra­wiamy solą oraz czosn­kiem w proszku i odkła­damy na 10 minut. Następ­nie opie­kamy lub gril­lu­jemy rybę przez 5–6 minut, aż deli­kat­nie zbrą­zo­wieje. Jeśli pozo­stały jakieś kości, ości albo skóra, pozby­wamy się ich. Mięso roz­ła­mu­jemy pal­cami na mniej­sze kawałki.

Zie­loną her­batę zale­wamy gorącą, ale nie wrzącą wodą (naj­le­piej o tem­pe­ra­tu­rze ok. 80–75°C) i parzymy pod przy­kry­ciem przez 2–3 minuty. Do miski nakła­damy por­cję goto­wa­nego ryżu. Na wierzch kła­dziemy pre­fe­ro­waną ilość wasabi, podzie­lo­nego na kawałki łoso­sia i drobno pokro­joną pie­truszkę.

Danie podle­wamy wedle uzna­nia odpo­wied­nią ilo­ścią gorą­cej her­baty. Posy­pu­jemy sowi­cie seza­mem oraz kra­ker­sami i gotowe. Smacz­nego odkry­wa­nia!

Pokaż więcej wpisów z Październik 2018

Polecane

pixel