Zrób zakupy do 19:00 a wyślemy jeszcze dziś
Czas pozostały do wysyłki dzisiaj: 0 h 00 m 00 s
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Sałatka szpinakowa z tofu i białym sezamem

2018-10-08
Sałatka szpinakowa z tofu i białym sezamem

Sałatka szpi­nakowa z tofu i bia­łym seza­mem to wspa­niały doda­tek do potraw maka­ro­no­wych, ryżo­wych oraz dań z ryb i owo­ców morza. Ta peł­no­war­to­ściowa japoń­ska przy­stawka o bez­pre­ten­sjo­nal­nym smaku i deli­kat­nej kon­sy­sten­cji spraw­dzi się zna­ko­mi­cie zarówno w porze obiadu, kola­cji, jak i na śnia­da­nie. Pro­sta w przy­go­to­wa­niu, oszczędna w cza­sie i bogata w skład­niki odżyw­cze, pora­dzi sobie także jako samo­dzielne danie sałat­kowe. Jeśli macie ochotę na coś lek­kiego i tre­ści­wego, ceni­cie sobie nie­skom­pli­ko­wane prze­pisy albo po pro­stu nie wie­cie, co począć z paczką szpi­naku zale­ga­jącą w Waszej lodówce, ten prze­pis będzie dla Was ide­alny.

Sałatka jest nie tylko smaczna, ale też bar­dzo zdrowa. Szpi­nak zawiera sze­reg mine­ra­łów (m.in. magnez, wapń, cynk, potas i fos­for), nie­małe ilo­ści wita­min A, C i E oraz cenne wita­miny z grupy K i B. Jest bogaty w dobro­czynne prze­ciw­u­tle­nia­cze, kwas foliowy, kwas szcza­wiowy, a także wie­lo­nie­na­sy­cone tłusz­cze Omega-3, które wspól­nie umoż­li­wiają i wspo­ma­gają pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie wszyst­kich obsza­rów naszego orga­ni­zmu. Tofu jest zaś świet­nym źró­dłem łatwo przy­swa­jal­nego białka, żelaza oraz wap­nia, dzięki czemu sta­nowi wyjąt­kowo poży­teczny ele­ment posiłku dla osób, sto­su­ją­cych dietę wege­ta­riań­ską oraz wegań­ską.

Skład­niki:

  • 1/2 bloku jedwa­bi­stego, mięk­kiego tofu
  • 200 g świe­żego szpi­naku
  • 1 i 1/2 łyżeczki jasnego sosu sojo­wego
  • 1 łyżka sto­łowa cukru
  • 1 łyżka obłusz­czo­nego bia­łego sezamu
  • sezam pra­żony lub obłusz­czony do posy­pa­nia
  • opcjo­nal­nie, czo­snek w proszku do smaku

Pro­por­cje przy­praw można dosto­so­wać do wła­snych upodo­bań.

Przy­go­to­wa­nie:

Zawczasu należy odpo­wied­nio przy­go­to­wać tofu. W tym celu owi­jamy odmie­rzoną por­cję „serka” papie­ro­wym ręcz­nikiem i kła­dziemy go na tacy. Usta­wiamy tacę tak, aby była ona nieco prze­chy­lona na jedną stronę i pod­kła­damy zwi­niętą ście­reczkę lub ręcz­nik, aby zbie­rał nadmiar cie­czy. Pozo­sta­wiamy tofu w tej pozy­cji na 30–60 min, w zależ­no­ści od tego jak bar­dzo jest nasą­czone.

Liście szpi­naku skra­camy o twarde łodyżki, a potem deli­kat­nie opłu­ku­jemy go chłodną wodą. Do głę­bo­kiej patelni nale­wamy do połowy wody i po dopro­wa­dze­niu do wrze­nia, gotu­jemy liście na zmniej­szo­nym ogniu. Gdy szpi­nak osią­gnie pre­fe­ro­waną mięk­ko­ści, odsą­czamy go i nie­zwłocz­nie opłu­ku­jemy zimną wodą dla zacho­wa­nia ład­nej, zie­lo­nej barwy. Ponow­nie odsą­czamy. Deli­kat­nie wyci­skamy liście ręką, by pozbyć się nadmiaru wody.

Ugo­to­wany szpi­nak kro­imy na kil­ku­cen­ty­me­trowe kawałki i wrzu­camy do miski. Doda­jemy sos sojowy i deli­kat­nie mie­szamy. W moździe­rzu roz­cie­ramy sezam z cukrem. Na tym eta­pie możemy dodać też nieco mie­lo­nego czosnku, dzięki któ­remu sałatka nabie­rze głęb­szej barwy sma­ko­wej i aro­matu. Następ­nie roz­drab­niamy tofu rękami, po czym ucie­ramy je z przy­go­to­waną mie­szanką do momentu, aż tofu sta­nie się gład­kie. Twa­ro­żek prze­kła­damy do miski ze szpi­na­kiem i mie­szamy, aż liście zostaną dobrze pokryte. Gotową sałatkę prze­kła­damy do miseczki, posy­pu­jemy ziarn­kami sezamu i poda­jemy od razu po przy­go­to­wa­niu. Smacz­nego!

Wska­zówka – Sałatka świet­nie kom­po­nuje się z cie­płym, chrup­kim pie­czy­wem. Sma­kuje wyśmie­ni­cie w towa­rzy­stwie kla­sycz­nych grza­nek z masłem i czosn­kiem, gorą­cych zapie­ka­nek z serem, a nawet z palusz­kami gris­sini. Tego trzeba spró­bo­wać! :)

Pokaż więcej wpisów z Październik 2018

Polecane

pixel