Zrób zakupy do 19:00 a wyślemy jeszcze dziś
Czas pozostały do wysyłki dzisiaj: 0 h 00 m 00 s
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Tajskie zielone curry z kurczakiem

2018-08-02
Tajskie zielone curry z kurczakiem

Zie­lone curry (kaeng khiao wan) to potrawa wywo­dząca się z Taj­lan­dii środ­ko­wej, wyna­le­ziona na początku XX wieku za pano­wa­nia króla Ramy VIII. Paląco ostra, a zara­zem słod­kawa, z sub­telną kwa­sko­watą nutą i posma­kiem umami sta­nowi bar­dzo inten­sywny i aro­ma­tyczny posi­łek o praw­dzi­wie orien­tal­nym cha­rak­te­rze. Ze względu na regio­nalne róż­nice i oso­bi­ste pre­fe­ren­cje, zie­lone curry nie ma sta­łej kom­po­zy­cji skład­ni­ków. Posiada jed­nak kilka pod­sta­wo­wych ele­men­tów, bez któ­rych danie nie mogłoby powstać. Są to: zie­lona pasta curry, mleko koko­sowe, sos rybny oraz cukier pal­mowy. Skład­niki te sta­no­wią nie­zbędną bazę, która nadaje ton pozo­sta­łym kom­po­nen­tom, warto więc zadbać o ich dobrą jakość oraz dobór ulu­bio­nych dodat­ków.


Poni­żej znaj­dzie­cie spraw­dzony prze­pis na barwne i bogate zie­lone curry z kur­czakiem. Lista skład­ni­ków może wyda­wać się nieco przy­długa, jed­nak niech nie zra­żają Was jej pozory. Samo curry przy­rzą­dza się zaska­ku­jąco pro­sto, a jego zróż­ni­co­wana paleta sma­ków i przy­jemne pie­cze­nie na ustach na długo nie pozwolą o sobie zapo­mnieć.

Skład­niki (na 3–4 por­cje)

Curry:

 • 2 młode bakła­żany, prze­po­ło­wione i skro­jone w 2-cen­ty­me­trowe kawałki
 • 500 g file­tów z kur­czaka bez skóry (lub z bia­łej ryby), pokro­jo­nych na mniej­sze kawałki
 • 2 łyżki sto­łowe oleju sło­necz­ni­ko­wego, koko­so­wego lub pasty koko­so­wej
 • 2–4 łyżki sto­łowe zie­lo­nej pasty curry
 • 2 szklanki bulionu dro­bio­wego
 • 1–2 szklanki mleka koko­so­wego lub śmie­tanki koko­so­wej
 • 4 liście limonki kaf­fir, poroz­dzie­rane
 • 2 liście limonki kaffir drobno posie­kane
 • 125 g świe­żej mło­dej kuku­ry­dzy, skro­jo­nej wpół
 • 2 łyżki sto­łowe sosu ryb­nego
 • 1 łyżka sto­łowa soku z limonki
 • 2 łyżki sto­łowe utar­tego cukru pal­mo­wego
 • ugo­to­wany ryż jaśmi­nowy

Przy­bra­nie:

 • pokro­jona zie­lona i czer­wona papryczka chili
 • taj­ska (lub wło­ska) bazy­lia

Spo­sób przy­go­to­wa­nia:

W woku lub głę­bo­kiej patelni, na dużym ogniu pod­grze­wamy tłuszcz. Wrzu­camy bakła­żana i przez 3–4 minuty pod­sma­żamy go, co jakiś czas mie­sza­jąc aż nabie­rze zło­ta­wej barwy. Tak przy­go­to­wa­nego bakła­żana prze­kła­damy do oddziel­nego naczy­nia i odsta­wiamy na póź­niej.

Do woka nakła­damy pastę i lekko mie­szamy, po czym doda­jemy kur­czaka. Obsma­żamy przez ok. 3 minuty metodą stir-fry, cią­gle mie­sza­jąc aby pasta się nie przy­pa­liła. Doda­jemy śmie­tankę koko­sową, bulion, małą kuku­ry­dzę oraz liście limonki. Zago­to­wu­jemy i na powrót wrzu­camy bakła­żana. Zmniej­szamy pło­mień i dusimy curry przez kolejne 5–10 minut. Kiedy kur­czak się ugo­tuje, a kuku­ry­dza sta­nie się deli­katna doda­jemy sos rybny, cukier pal­mowy oraz sok z limonki. Na kolejną minutę zwięk­szamy ogień i mie­szamy.

Zdej­mu­jemy curry z ognia i poda­jemy na gorąco w towa­rzy­stwie ugo­to­wa­nego, jaśmi­no­wego ryżu lub maka­ronu ryżo­wego. Danie posy­pu­jemy z wierz­chu chili, drobno sie­ka­nymi liśćmi limonki oraz bazy­lią. Smacz­nego!

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2018

Polecane

Pasta curry zielona 400g

Pasta curry zielona 400g

16,90 zł brutto
pixel